-ANBI KERK-

- Beleidsplan 2018-2021 Poortvliet -

- ANBI-transparantie-gegevens -

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Gereformeerde Kerk te Poortvliet

Telefoonnummer (facultatief):

06-53743582

RSIN/Fiscaal nummer:

824124455

Website adres:

www.ontmoetingskerkpoortvliet.nl

E-mail:

scriba@ontmoetingskerkpoortvliet.nl

Adres:

Zuidplantsoen 3

Postcode:

4693 BC

Plaats:

Poortvliet

Postadres:

Zuidplantsoen 3

Postcode:

4693 BC

Plaats:

 

Poortvliet

De Gereformeerde Kerk te Poortvliet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De Gereformeerde Kerk te Poortvliet wil als gemeente het geloof niet alleen binnen de kerkmuren beleven en belijden, maar ook buiten de kerkmuren zichtbaar maken en laten klinken.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland .

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Poortvliet

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken . ( Ordinantie 11, art. 3 ).

 


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website www.ontmoetingskerkpoortvliet.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

De visie van de Gereformeerde Kerk Poortvliet:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

 

Deze kernachtige samenvatting van het evangelie inspireert de Ontmoetingskerk van Poortvliet om een levende, hechte en toegankelijke gemeenschap te vormen. Daarmee wil zij een ruimte bieden waarin het Woord van God klinkt voor de gemeenteleden, voor gasten en voor de vele, veelal jonge mensen om ons heen die ontvankelijk zijn voor het evangelie van Jezus Christus.

Wij zien de kerk als een unieke plaats, omdat mensen in de erediensten, vanuit de verwarrende ervaringen in het dagelijks leven, tot rust en bezinning kunnen komen. Maar het doel blijft wel om vanuit het hernieuwde geloof in het evangelie van Jezus Christus, zijn liefde voor de wereld gestalte te geven in het dagelijkse leven.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten
  begroting begroting rekening rekening
  2018 2017 2017 2016
         
baten        
         
Opbrengsten uit bezittingen € 50 € 50 € 3 € 21
Bijdragen gemeenteleden € 43.010 € 41.480 € 45.314 € 44.713
Subsidies en overige bijdragen van derden € 7.500 € 8.000 € 8.470 € 10.984
Totaal baten € 50.560 € 49.530 € 53.787 € 55.718
         
lasten        
   
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 27.900 € 28.400 € 26.795 € 26.696
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 4.300 € 4.000 € 4.325 € 2.747
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 11.720 € 10.780 € 17.223 € 14.374
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 4.430 € 4.480 € 2.767 € 9.175
Salarissen (koster, organist e.d.) € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 580 € 930 € 428 € 421
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 260 € 250 € 266 € 266
Totaal lasten € 50.690 € 50.340 € 53.304 € 55.179
         
Resultaat (baten - lasten) € -130 € -810 € 483 € 539

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

In 2013 is gestart met een renovatie-project waarbij een gedeelte van de dakconstructie vervangen is. In een volgende fase zijn de garderobe, toiletgroep, ontmoetingszaal en consistorie gerenoveerd. Dit hele renovatieproject duurde tot eind 2015. Om de renovatie te bekostigen is er geld uit eigen middelen beschikbaar gesteld, maar zijn er ook extra bijdragen van gemeenteleden gevraagd.