NIEUWS

“Nieuwsberichten“

 

ivm de corona maatregelen is er in 2019/2021 geen ledenvergadering geweest, mocht u onverhoopt toch informatie nodig hebben dan kunt u altijd terecht bij uw wijkouderling.

Jaarverslag 2018 ledenvergadering

Ontmoetingskerk Poortvliet

(Januari)

Het jaar startte met een gezamenlijke dienst in Tholen. Verder werd in januari, zoals gebruikelijk, de actie kerkbalans gestart en werden er weer artikelen voor de voedselbank ingezameld.

(Februari)

In februari werd er een nieuw beleidsplan opgesteld dat op de gemeentevergadering is goedgekeurd. Op de gemeentevergadering is ook gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal.

(Maart)

In maart deden we weer mee met de Paasgroetenactie en op 23 maart organiseerde de ZWO met de ZWO van Tholen een concert m.m.v. The Psalm Project, wat maar liefst € 600,- opleverde.

De bloemen komen voortaan van een andere bloemist. Omdat er nu ook mogelijkheden zijn in Poortvliet bij Tuincentrum de Bonte, is dit praktischer.

(April)

Op 8 april waren Marc en Neide Aarnoudse met hun dochter bij ons in de kerk. Onder het genot van een kopje koffie, thee of een beker limonade konden we met hen in gesprek.

Het catechisatieseizoen werd afgesloten met een leuk uitje. Zr. Marga Voshol heeft vele jaren de catechisaties gegeven en ondersteund. Dit was voor haar het moment om afscheid te nemen van deze taak. We zijn haar heel dankbaar voor haar inzet voor de jongeren.

Op 11 april was de laatste classisbijeenkomst. In de toekomst zal dit anders vorm gegeven worden, doordat er een fusie plaats zal vinden.

Uit de belijdeniscatechisatiegroep kwamen drie gemeenteleden naar voren die hun geloof wilden belijden. Daardoor konden we op 15 april een dienst houden waarin zr. Robin Neele, br. Jan en zr. Diana van IJsseldijk belijdenis van hun geloof aflegden. Doordat br. Jan niet met het christelijk geloof is opgevoed en dus ook niet gedoopt is, ontving hij in de belijdenisdienst ook het teken van de doop. En omdat Robin op gospelkoor Polyhymnia zit, verleende het koor zijn medewerking, waardoor het een extra feestelijke dienst werd.

(Mei)

Op Hemelvaartsdag, 10 mei dit jaar, gingen we al vroeg naar de kerk. De dienst begon om 9.00 uur. Daarna was er een wandeling en een picknick bij Fort de Roovere. Met zo'n 70 mensen was het een gezellige activiteit.

Het vinden van twee nieuwe ambtsdragers ging dit jaar erg voorspoedig. Er was dankbaarheid voor de toezegging van twee gemeenteleden die het ambt wilden aanvaarden. Zr. Rianne Wesdorp-van Strien heeft het ambt van ouderling-scriba aanvaard en br. Gerben van Hemert het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

Op 26 mei liep een aantal vrouwelijke gemeenteleden mee met de Zeeuwse Vrouwenloop. Hiervoor zamelden ze geld in voor het goede doel. De ZWO steunde deze vrouwen met een mooi bedrag.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De kerkrentmeesters hebben richtlijnen opgesteld hoe we hier als kerk mee omgaan.

(Juni)

Op 10 juni vond de overstapdienst plaats, waarin Marjorie de Jong, Thom Koolen, Silvijn Overbeeke en Wesley Uijl afscheid namen van de kindernevendienst.

In de week van 11 tot 15 juni zou de kerk weer schoongemaakt worden, maar dit is niet doorgegaan vanwege geen mogelijkheden voor de steiger en weinig aanmeldingen voor hulp. Het College van Kerkrentmeesters zal in overleg met br. Maarten Quist bekijken wanneer de schoonmaak opnieuw gepland zal worden.

Op de kerkenraadsvergadering van juni werd tijd gemaakt voor het jaargesprek. De dankbaarheid voor de crea avonden, het combo en de gehouden belijdenisdienst werd uitgesproken. Aan de andere kant werd de kerstavonddienst minder bezocht en ook is er een wisselende kerkgang.

Soms is het ook lastig om gemeenteleden bereid te vinden voor de taken die er gedaan moeten worden, maar we zijn ook heel dankbaar dat de kerkenraad steeds voltallig is.

(Augustus)

Op 18 augustus werd de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Omdat er geen braderie was in het dorp was het afwachten hoe de opkomst zou zijn, maar het is heel goed verlopen en de opbrengst was opnieuw verrassend hoog: ongeveer € 3900,-

(September)

Het thema van de startzondag op 9 september was ‘Een goed gesprek'. Tijdens de dienst werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en mochten br. Han de Rooij en zr. Rianne Abrahamse-Burgers aftreden.

De jeugddienstcommissie is uitgebreid met zr. Robin Neele, zr. Sarien Overduin en zr. Diana van IJsseldijk. Zr. Henriëtte de Rooij is afgetreden.

Eind september werd er weer een jeugdkamp georganiseerd. Hoewel er minder deelnemers waren dan andere jaren, was het wel een geslaagd kampweekend! Er was gelegenheid voor het bouwen van hutten in de bossen, voor een kampvuur met marshmallows en allerlei gekkigheid met elkaar, en natuurlijk ook een serieuze noot op zondag.

(Oktober)

Op 28 oktober mochten we weer een jeugddienst houden, waaraan gospelband ‘Laud!' zijn medewerking verleende. Als thema had de dienst ‘Met andere ogen…'. Een dienst waarin we ook stil mochten staan bij het 25-jarig jubileum van ds. Peter Broere.

In mei hebben ds. Broere en zijn vrouw hun reis naar Rome moeten annuleren vanwege de behandelingen van Wilma. Nu ze geen zorgen meer hoeven te hebben om haar gezondheid, konden ze de reis opnieuw boeken en zijn ze van 17 t/m 23 oktober naar Rome geweest en konden ze elke dag eraan denken dat ze dit konden doen van het geld dat ze van de gemeenten van Poortvliet en Tholen hebben ontvangen toen ze trouwden!

(November)

De speculaasactie was weer een groot succes, want nog nooit hebben we zoveel speculaaspoppen verkocht als dit jaar: 2244 stuks! We waren dan ook erg blij en dankbaar dat wij € 1.912,- aan Kimberley Dullaart over konden maken. Hetzelfde bedrag is voor het andere doel: de voorziening voor nieuwe stoelen in de kerk.

Op 25 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Als we achteromkijken is het best bijzonder dat we mochten stilstaan bij wie gedoopt werd en wie belijdenis hebben gedaan en dat er geen gemeentelid is overleden.

(December)

De jaarlijkse kerstviering werd op vrijdag 14 december georganiseerd. Mariëlla Dullaart kwam vertellen over Kimberley, wat veel indruk maakte op de aanwezigen.

De kindernevendienst had het schitterende project ‘Lichtdragers van God', er werden kerststukjes verkocht voor het goede doel en het gelegenheidskoor verleende medewerking aan de kerstavonddienst.

Als we achterom kijken, zien we dat we meeleefden met gemeenteleden: waar blijdschap was door een geboorte, waar het spannend was, omdat een man en vader uitgezonden werd, waar bemoediging nodig was vanwege gezondheidsproblemen. Ook leefden we mee met ds. Broere en zijn vrouw Wilma. Gelukkig is de behandeling afdoende geweest.

Blij waren we met de komst van nieuwe leden.

Voor het avondmaal kregen we steeds een leesrooster aangeboden, zodat we ons goed voor konden bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. En tot slot collecteerden we voor verschillende goede doelen. Wat mooi dat we zo met elkaar gemeente mogen zijn. En zo hopen we samen verder te gaan, niet wetende wat de toekomst zal brengen, alleen dat God met ons wil zijn.

27 februari 2019,

Rianne Wesdorp-van Strien, scriba

Op 1 december 2017 bestond de gemeente uit 218 leden, waarvan 105 belijdende leden en 113 doopleden.

Op 31 december 2018 waren er 217 leden, waarvan 106 belijdende leden en 111 doopleden

Dit is een afname van 1 lid.

 

Meegeregistreerd 1

Ongedoopt 8

Totaal: 226 leden.

 

FRIS per 15 oktober

Vanaf 15 oktober kan elke gemeente starten met FRIS. FRIS is het nieuwe en (zoals in de introductie berichten wordt gezegd) gebruiksvriendelijke ‘Financieel Rapportage en Informatie Systeem'. Dat is ontwikkeld door de dienstenorganisatie van de landelijke kerk voor o.a. colleges van kerkrentmeesters om voortaan begrotingen en jaarrekeningen in te dienen voor afhandeling door de toezichthoudende Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Er zitten tegelijk andere voordelen aan zoals dat begrotingen en jaarrekeningen eenduidig en makkelijk op te stellen zijn naar de (voorgeschreven) schema's van de kerk. Dit jaar is gebruikmaking van het systeem nog facultatief. Maar vanaf 2019 is het de bedoeling dat alle gemeenten via FRIS hun financiële gegevens gaan aanleveren.
 
Vanuit de dienstenorganisatie van de landelijke kerk zijn en worden er regelmatig brieven en berichten gestuurd naar de plaatselijke gemeenten (aan scriba's en aan colleges) met informatie over FRIS. Wij raden aan om daar nota van te nemen. De VKB staat in principe positief tegenover de ontwikkeling, als die betekent dat er meer uniformering komt in de toezichthoudende rol van de kerk op plaatselijke gemeenten, zodat er meer duidelijkheid komt over criteria van beoo rdeling. Ook zien we inderdaad mogelijkheden, zoals in de berichten wordt vermeld, dat vanuit dit systeem nieuwe hulpmiddelen voor financieel beheer voor de gemeenten zelf zijn te ontwikkelen.

De VKB vindt een goed onderscheid tussen een toezichthoudende rol en een adviserende en dienstverlenende rol van groot belang. Ondertussen zien wij de voordelen om voor gemeenten via een systeem als FRIS met nadere aanvullingen te komen tot eenduidigheid en vergelijkbaarheid. De VKB wil graag bijdragen aan een verdere uitbouw van pro-actieve hulpmiddelen ter versterking van het financieel beheer van de plaatselijke gemeenten. U kunt hier doorklikken naar de laatst verzonden brief vanuit Utrecht over FRIS. En hier kunt doorklikken naar diverse links met informatie over FRIS en de instructiefilm.