Informatie


Op deze pagina kunt u informatie vinden over een groot aantal zaken die betrekking hebben op de Gereformeerde Kerk te Poortvliet. De gegevens zijn alfabetisch gerangschikt.

Adresverandering en attestatie   Kerkblad
Bezoeken   Kerkelijke stand
Bloemen in de Kerk   Kerkenraadsvergaderingen
Kerkdienst gemist   Kerktaxi
Catechisatie   Kindernevendienst
College van kerkrentmeesters   Kinderoppas
Commissie Camping Evangelisatie   Koffiedrinken
Gespreksgroepen   Ontruimingsplan
Heilig Avondmaal   Verjaardagsfonds
Heilige Doop   Zendingscommissie
Huisbezoek   Ziekenbezoek

 

Adresverandering en attestatie: naar boven
Adreswijzigingen, zowel binnen als buiten de gemeente, verzoeken wij zo spoedig mogelijk bij de scriba te melden. Tevens bij vertrek uit of van elders binnengekomen zijn in de gemeente, gelieve men zo spoedig mogelijk bij het scribaat te melden. Dit geldt eveneens bij geboorte.
 
Bezoeken: naar boven
Er zijn enkele zusters (ook broeders zijn welkom) in de gemeente die ouderen/alleenstaanden op verzoek regelmatig bezoeken.
 
Bloemen in de Kerk: naar boven
Iedere zondag wordt een bloemen- of fruitgroet verzorgd door een aantal dames uit onze gemeente. Dit onder regie van ťťn van de diakenen. Na de ochtenddienst worden deze bloemen gebracht bij zieken, bejaarden, eenzamen, jarigen of bij mensen die anderszins iets te vieren of te gedenken hebben. Giften voor dit doel kunt u deponeren in een busje bij de uitgang van de kerk.
 
Kerkdienst gemist : naar boven
Elke zondag worden de diensten opgenomen met een USB stick. Degenen die o.a. door ziekte of ouderdom verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen, kunnen gebruik maken van deze opnamen. U kunt dit aanvragen bij de kerkenraad. Het is ook mogelijk om de diensten later te beluisteren via de website "www.kerkdienstgemist.nl"
 
Catechisatie: naar boven
Deze wordt gehouden van eind september tot de week voor Pasen, zo mogelijk in combinatie met de Geref. Kerk te Tholen.
Plaats, tijd en leiding worden bekend gemaakt via de "Wegwijzer".
Wie belangstelling heeft voor belijdeniscatechisatie kan dat kenbaar maken bij ds. P.A. Broere.
 
College van kerkrentmeesters: naar boven
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, behartigen van de zakelijke belangen van de kerk. Ze zorgt dat het terrein van de kerk, het kerkgebouw en de inventaris in goede staat worden gehouden. Verder behoort tot haar taak het activeren tot het geven van de vaste vrijwillige bijdrage. Dit o.a. via de aktie "Kerkbalans". Ook het innen van de bijdrage, zo dit niet per bank of giro plaatsvindt. Elk jaar wordt een gemeentevergadering gehouden waar naast algemeen kerkelijke zaken een overzicht wordt gegeven van de materiŽle stand van zaken. Dit in de regel op de woensdagavond, aansluitend op de avonddienst op biddag. De folders van kerkbalans worden ook aan de nieuwe leden gegeven. Er zijn collectemunten te koop van € 0,60, € 0,90 en € 1,20, die zijn te verkrijgen door overmaken van het gewenste bedrag op rekening van de kerk of te bestellen bij de penningmeester Ella Dijke. De aankoop van collectemunten is fiscaal aftrekbaar.
 
Commissie Camping Evangelisatie Tholen en Sint Philipsland: naar boven
De recreatie op ons eiland heeft de laatste jaren steeds grotere vormen aangenomen. Momenteel zijn er 12 campings en diverse jachthavens. Voor de kerken ligt hier een opdracht en een groot arbeidsterrein: Getuigen en doorgeven van de Bijbelse boodschap. De activiteiten in de zomermaanden zijn:
- het verspreiden van de Elisabethbode;
- EvangeliŽn en folders.
Tevens worden er een tent geplaatst te weten op camping "Stavenisse" waarin en van waaruit allerlei aktiviteiten worden gedaan zoals avondsluitingen, zang- en ontspanningsavonden en diverse mogelijkheden voor de kinderen. De commissie is er van overtuigd dat er nog veel meer arbeid gedaan kan worden. Temeer daar de volle medewerking van de campingeigenaars c.q. beheerders wordt verkregen. Willen de kerken aan hun opdracht werken, dan is uw gebed en daadwerkelijke medewerking onmisbaar.
 
Gespreksgroepen: naar boven
Er is een bijbelgespreksgroep die van september tot Pasen om de drie weken bij elkaar komt. Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. P.A. Broere.
 
Heilig Avondmaal: naar boven
Het Heilig Avondmaal wordt 4x per jaar gevierd op een zondag in de morgendienst ťn op Witte Donderdag in de Geref. Kerk te Tholen. Op zondagen waarop we het Heilig Avondmaal vieren is er oppas aanwezig, zodat ouders gezamenlijk dit kunnen vieren.
 
Heilige Doop: naar boven
In elke kerkdienst bestaat gelegenheid tot de bediening van de Heilige Doop. Aanvraag hiervoor kunt u doen bij de predikant of via de kerkenraad.
 
Huisbezoek: naar boven
De kerkenraad streeft ernaar om ieder adres eenmaal per jaar te bezoeken. Dit in de vorm van een persoonlijk huisbezoek en/of door deelname aan het groothuisbezoek.
 
Kerkblad: naar boven
Het maandblad "De Wegwijzer" wordt vlak voor de eerste zondag van iedere maand thuisbezorgd. De Wegwijzer is een contactblad voor de Gereformeerde Kerk van Tholen en Poortvliet. In het middengedeelte vindt u informatie voor beide kerken. Kopie dient voor de 19e van iedere maand ingeleverd te zijn bij het scribaat. Tevens liggen er altijd enkele exemplaren op de boekentafel in de hal van de kerk. Kosten € 10,00 per abonnement per jaar. In "De Wegwijzer" kunt u ondermeer lezen: overzicht kerkdiensten, voorgangers, bestemming collecten, jarigen, verantwoording giften/collecte, enz.
 
Kerkelijke stand: naar boven
De gemeente telt ongeveer 240 leden.
 
Kerkenraadsvergaderingen: naar boven
Datum en uur van de te houden kerkenraadsvergadering wordt de zondag daaraan voorafgaand in de eredienst afgekondigd. Als regel wordt op de tweede donderdag van de maand vergaderd, 's avonds vanaf 19.30 uur.
 
Kerktaxi: naar boven
Ouderen die door omstandigheden de erediensten niet kunnen bijwonen maar dit toch graag willen, kunnen gebruik maken van een kerktaxi. Bijvoorbeeld bij ziekte of slechte weersomstandigheden. Contactpersoon is br. Rien Filius.
 
Kindernevendienst: naar boven
De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden. De kindernevendienst wordt afwisselend gehouden voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 volgens opgave in de Wegwijzer. Gedurende de grote vakantie wordt er geen kindernevendienst gehouden.
 
Kinderoppas: naar boven
Er is elke zondagochtend kinderoppas in de nieuwe zaal achter de kerk. Ook tijdens bijzondere middagdiensten is er kinderoppas. Dit wordt de zondag daaraan voorafgaand afgekondigd.
 
Koffiedrinken: naar boven
Iedere tweede zondag van de maand, is er na de morgendienst gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken, uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus.
 
Ontruimingsplan: naar boven
Klik hier om het ontruimingsplan van de Ontmoetingskerk te downloaden.
 
Verjaardagsfonds: naar boven
Alle leden van onze gemeente worden rond hun verjaardag bezocht voor een verjaardagsgift. Het gespaarde bedrag zal t.z.t. aangewend worden voor de aanschaf van een nieuw orgel.
 
ZWO-commissie: naar boven
Het zendingsblad "Vandaar" en ook het blad "Evangelie en IsraŽl" liggen op de leesplank. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u een exemplaar meenemen. De zendingskalender kunt u tegen het einde van het jaar bij de ZWO-commissie bestellen.
 
Ziekenbezoek: naar boven
Bij ziekte graag even een berichtje aan de kerkenraad, (uw wijkouderling of dominee) zodat men bezocht kan worden. U kunt dan tevens doorspreken of dit in de zondagse mededelingen of in de "Wegwijzer" wordt opgenomen en of al dan niet voorbede is gewenst.